Ga naar content

Deze disclaimer geldt voor alle websites en domeinen waarvan Brantjes Makelaars eigenaar is.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten en andere objecten) en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Brantjes Makelaars en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Brantjes Makelaars te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Brantjes Makelaars geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert. Brantjes Makelaars sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

  • De inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van Brantjes Makelaars geplaatste gegevens en informatie, waaronder de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan; begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten, software en andere objecten; (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het bezoek van de website(s), of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website.
  • Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
  • Koppelingen naar websites die niet van Brantjes Makelaars zijn. De website(s) van Brantjes Makelaars kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. Brantjes Makelaars heeft geen zeggenschap over die sites. Brantjes Makelaars is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik

Brantjes Makelaars zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

Brantjes Makelaars behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Brantjes Makelaars de toegang tot de webpagina monitoren.

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de Brantjes Makelaars – website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.